Privacyverklaring

Privacyverklaring van Fasseur

Fasseur & Partners B.V. (hierna Fasseur), gevestigd aan Eekhoornlaan 26 3734 GZ Den Dolder, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die Fasseur verwerkt

Fasseur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Locatiegegevens

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Fasseur verwerkt

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Fasseur kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Fasseur raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Fasseur zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via fasseur@fasseur.nl, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Fasseur persoonsgegevens verwerkt

Fasseur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om diensten bij u af te leveren

– Fasseur verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangiften.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fasseur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fasseur) tussen zit.

Hoe lang Fasseur persoonsgegevens bewaart

Fasseur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende verplichte bewaartermijnen van persoonsgegevens: Tot 7 jaar na de laatste correspondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fasseur verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Fasseur gebruikt

Fasseur gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fasseur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij haar een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover zij beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fasseur@fasseur.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Fasseur u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fasseur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Fasseur persoonsgegevens beveiligt

Fasseur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fasseur@fasseur.nl

Home