Voorwaarden

Artikel 1: Definities
a. Mr. D. Fasseur: de advocaat die binnen het verband van de besloten vennootschap Fasseur & Partners B.V. werkzaamheden voor opdrachtgevers verricht.
b. Opdrachtnemer: de onder a. bedoelde rechtspersoon, aan wie de opdrachtgever blijkens de opdrachtbevestiging opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
c. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden:
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten (van opdracht), ongeacht anders luidende bepalingen in voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op elke volgende opdracht, totdat nieuwe, vervangende, voorwaarden van kracht zijn geworden.

Artikel 3: Opdracht(en) en aanvaarding:
a. Opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer geschiedt door ontvangst door de opdrachtnemer van een ongewijzigde en zonder voorbehoud door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging.
b. Aanvaarding van de opdracht door de opdrachtnemer geschiedt na ontvangst van de onder a. bedoelde opdrachtbevestiging en indien een budget- of depotbedrag is gevraagd niet eerder dan na ontvangst van dat bedrag. Bij het geven van vervolgopdrachten gelden deze voorwaarden onverkort. Aanvaarding van de vervolgopdracht geschiedt door het in uitvoering nemen door de opdrachtnemer.
c. Door de opdracht en de aanvaarding worden uitsluitend de
opdrachtnemer en de opdrachtgever gebonden.

Artikel 4: Beëindiging:
a. De opdrachtgever is gerechtigd een opdracht te beëindigen, in welk geval hij gehouden is de tot aan de ontvangst verrichte en daarna nog voor een goede beëindiging van de opdracht noodzakelijke werkzaamheden bestede tijd te vergoeden tegen het overeengekomen tarief, verhoogd met kantoorkosten en met vergoeding van verschuldigde kosten ter zake van van derden ingeroepen diensten.
b. De beëindiging kan enkel schriftelijk gebeuren.
c. Indien tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht moet worden uitgevoerd en dit geschil (naar de mening van een van beiden) niet in onderling overleg kan worden beëindigd, zal de opdrachtnemer zich terugtrekken, waarbij de opdrachtgever gehouden is de tot aan de ontvangst verrichte en daarna nog voor een goede beëindiging van de opdracht noodzakelijke
werkzaamheden bestede tijd te vergoeden tegen het overeengekomen
tarief, verhoogd met kantoorkosten en met vergoeding van verschuldigde kosten ter zake van van derden ingeroepen diensten.

Artikel 5: Honorarium:
a. Het voor de opdracht(en) geldende honorarium is het honorarium, zoals dat in de opdrachtbevestiging is vastgelegd.
b. Zolang niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geldt het onder a. bedoelde honorarium ook voor vervolgopdrachten en meerwerk.
c. Voor elke activiteit (email, sms, telefoon, correspondentie of bespreking zal minimaal een tijd van 10 minuten in rekening worden gebracht.
d. Alle opgegeven honoraria, kosten en verschotten zijn exclusief
omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
e. In geval opdrachtgever voor het uitvoeren van de werkzaamheden
(besprekingen, zittingen en andere bijeenkomsten) moet reizen naar een andere locatie dan zijn kantoor worden de reisuren in rekening overeenkomstig de opdrachtbevestiging.
f. Per periode (in het algemeen een maand) kunnen de tot dan verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten worden gedeclareerd. In geval een declaratie omvangrijk dreigt te worden kan de periode worden verkort en in geval het bedrag der declaratie te gering is kan in een volgende periode worden gedeclareerd.
g. De opdrachtnemer kan te allen tijde ook andere genoegzame zekerheid vragen voor de betaling van de declaraties en kan de uitvoering van de opdracht opschorten tot die zekerheid is verschaft.
h. Kostenveroordelingen dienen te allen tijde door de opdrachtgever te worden voldaan; de opdrachtnemer staat daar buiten.

Artikel 6: Wijzigingen honorarium c.a.:
a. De opdrachtnemer kan het honorarium bij schriftelijk bericht wijzigen.
b. De opdrachtgever kan binnen 14 dagen na het bericht van de wijziging daartegen reclameren.
c. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder b. genoemde termijn reclameert geldt het nieuwe honorarium.

Artikel 7: Aan derden verschuldigde bedragen:
a. Alle aan derden ter uitvoering van de opdracht verschuldigde bedragen (zie voor omschrijving Verschotten) zullen door opdrachtgever onverwijld aan die derden worden voldaan.
b. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden kunnen opschorten of staken indien deze bedragen niet tijdig zijn voldaan aan de derden, onverminderd de verschuldigdheid van die bedragen en de bedragen voor de tot dan verrichte werkzaamheden.

Artikel 8: Verschotten:
a. Verschotten zijn alle bedragen die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer aan derden zijn betaald, zoals de kosten van uittreksels, deurwaarders, procureurs, accountants, getuigen, deskundigen, griffierechten, vertaalkosten, (internationale) reizen.
b. De opdrachtnemer kan de verschotten onmiddellijk aan de opdrachtgever in rekening brengen, dan wel daartoe een voorschotbetaling in rekening brengen.

Artikel 9: Vast honorarium:
a. Indien een opdracht voor een vast honorarium is aangenomen geldt die prijs uitsluitend voor de in de daartoe strekkende opdrachtbevestiging vermelde werkzaamheden.
b. Verschotten behoren niet tot die prijs en zullen integraal in rekening worden gebracht. Kostenveroordelingen behoren ook niet tot die prijs en zijn voor rekening van de opdrachtgever.
c. Meerwerk ontstaat door wijziging en/of uitbreiding van de opdracht en wordt in rekening gebracht tegen het in de opdrachtbevestiging genoemde honorarium.

Artikel 10: Betalingsvoorwaarden:
a. De opdrachtgever dient de declaraties stipt op tijd, dat wil zeggen binnen 7 dagen, te voldoen zonder enige korting, verrekening of opschorting uit welken hoofde ook.
b. Voorschotten dienen per omgaande te worden betaald. De werkzaamheden nemen eerst een aanvang nadat de betaling van het voorschot is ontvangen.
c. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie dienen uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de declaratie door de opdrachtnemer zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de declaratie tussen partijen zal vaststaan.
d. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enige maning of ingebrekestelling door de opdrachtgever vereist is.
e. In geval van niet tijdige betaling is wettelijk vastgelegd, dat een kostenvergoeding van € 40,00 is verschuldigd wegens kosten van incasso, zonder dat daarvoor een herinnering of aanmaning nodig is. Hiervan kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken.
f. In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever wegens de vertraging over het door hem verschuldigde bedrag een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 9% van het verschuldigde bedrag. Eentwaalfde deel van deze rente is verschuldigd over elke (geheel of gedeeltelijk verstreken) maand sedert de ingang van het verzuim totdat volledige betaling inclusief kosten heeft plaatsgevonden.
g. Voor elke betalingsherinnering, aanmaning en dergelijke is de opdrachtgever een bedrag van € 25,00 verschuldigd.
h. Ingeval van sommatie is de opdrachtgever wegens buitengerechtelijke
kosten verschuldigd een bedrag van 15% van de hoofdsom met vervallen rente tot aan het moment van sommatie, echter met een minimum van €250,00.
i. Ingeval de niet-betaling voor de rechter is gebracht, zullen daarenboven de volledige kosten gemoeid met het in rechte verschijnen berekend naar het overeengekomen uurtarief en de kosten van bijstand door derden verschuldigd zijn. Daaronder zijn begrepen de kosten, die na het ten deze te wijzen vonnis verschuldigd worden, alsmede de interne kosten die daarmee zijn gemoeid.
j. De voormelde rente zal evenzeer verschuldigd zijn over de kosten als in dit artikel bedoeld.

Artikel 11: Derdengelden:
a. Indien de opdracht strekt tot het verkrijgen van gelden ten behoeve van de opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtnemer anderszins gelden voor de opdrachtgever vordert van derden, zal de opdrachtnemer de derde verzoeken die gelden te storten op een door de opdrachtgever schriftelijk op te geven bankrekening.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever
verkeerd of onduidelijk opgegeven rekeningnummers.
c. Opdrachtnemer neemt geen gelden van of voor cliënten en/of derden in ontvangst, behoudens de voormelde verschotten en kosten van derden.
d. In geval voor het uitvoeren van een overeenkomst het noodzakelijk
is dat gelden tijdelijk op een derdenrekening worden gestort zullen partijen zelf daartoe een persoon (bijvoorbeeld notaris) bereid moeten vinden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid:
a. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de opdracht is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot het overeengekomen honorarium, maar in ieder geval niet verder dan tot de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven verplichte verzekeringsdekking ter zake van de beroepsaansprakelijkheid.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (schade door) handelen of nalaten van door hem met instemming van de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.
c. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (schade door) handelen of nalaten van derden, indien die derden een met die van de opdrachtnemer vergelijkbare (waaronder in ieder geval een door de beroepsorganisatie voorgeschreven) beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben.
d. Indien de opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken voor handelingen binnen het kader van de opdracht zal de opdrachtgever hem volledig vrijwaren en alle kosten en schade van de opdrachtnemer vergoeden.

Artikel 13: Auteursrechten:
a. De door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en documenten zijn uitsluitend voor eigen gebruik door de opdrachtgever.
b. De opdrachtgever behoeft toestemming van de opdrachtnemer voor het ter beschikking stelling aan derden.
c. Het auteursrecht en alle overige rechten op de intellectuele of industriële eigendom blijven berusten bij de opdrachtnemer of degene van wie de opdrachtnemer het gebruiksrecht heeft verkregen.
d. De opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten en wel beperkt tot het doel waarvoor de dienst of het document is geleverd.
e. Vermenigvuldiging en/of verspreiding van door de opdrachtnemer
verstrekte informatie en/of documenten buiten de organisatie van de opdrachtgever is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
f. De opdrachtgever betracht strikte vertrouwelijkheid met betrekking tot van de opdrachtnemer ontvangen informatie.

Artikel 14: Ontbinding en opschorting: De opdrachtnemer is onder gehoudenheid van de opdrachtgever tot volledige voldoening van de declaraties gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien:
a. De opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst (opdracht) voldoet.
b. Meer specifiek wordt onder a. begrepen het geval dat de opdrachtgever niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
c. De opdrachtgever overlijdt, of anderszins defungeert, surséance van betaling aanvraagt en/of verkregen heeft of ten aanzien van wie faillissement is aangevraagd en/of uitgesproken.
d. De opdrachtgever een rechtspersoon is en die in liquidatie is, wordt ontbonden of opgaat in een andere rechtspersoon, dan wel anderszins ophoudt te bestaan.

Artikel 15: Klachtenregeling:
Het kantoor kent een interne klachtenregeling, die op eerste verzoek van de opdrachtgever aan hem kostenloos wordt toegezonden.

Geschillen en toepasselijk recht:
a. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, uitleg, uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst (opdracht) of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of opdrachten zullen worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer is gevestigd.
b. Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
c. Alle geschillen ter zake van de hoogte van declaraties worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten te Utrecht (in burgerlijke zaken) of de Arrondissementsrechtbank Utrecht (in overige zaken).